گواهینامه ها

ماسک

pdf

YJ202005488

pdf

CE (EN149) Certificate_M6007047(1)

دستمال مرطوب

pdf

75662-005-01 (200)_Certificate_Drug_chenxing

pdf

ارزیابی حمل و نقل هوایی و دریایی

pdf

دستمال مرطوب CE-آنتی باکتریال

pdf

گزارش تست EN 14885-2018

صابون مایع

pdf

ASH20-018157-01

pdf

HKHC2004003149HC-02(1)

pdf

رسیدن